نام فروشگاه: نان سحر-شریعتی

شهر:تهران

متراژ:450متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: نان و شیرینی

سال تاسیس :1393

 

نام فروشگاه: رفاه-اصفهان

شهر: اصفهان

متراژ:5000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس :1394

 

نام فروشگاه: فورنیکس 1

شهر: بندر عباس

متراژ:100 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1390

 

 

نام فروشگاه:رفاه-شیراز

شهر: شیراز

متراژ:3800 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1389

 

نام فروشگاه: رفاه-چالوس

شهر: چالوس

متراژ:800 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1388

 

نام فروشگاه: رفاه-میدان فلسطین

شهر: تهران

متراژ:100 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1388

 

نام فروشگاه:فورنیکس 2

شهر: بندر عباس

متراژ:200 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس : 1391

 

نام فروشگاه: رفاه- شاهرود

شهر: شاهرود

متراژ:900 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1388

 

نام فروشگاه:رفاه-یزد

شهر: یزد

متراژ:1260 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1390

 

نام فروشگاه: رفاه-بوشهر

شهر: بوشهر

متراژ:1800متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس :1389