نام فروشگاه:بامیکا

شهر: تهران

متراژ:300 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1396

نام فروشگاه:تعاونی کارکنان

شهر: جزیره کیش

متراژ:650متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه: ایران مارکت

شهر:اصفهان

متراژ:1600متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه:هایپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: بندر عباس

متراژ:2000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:روشا

شهر: نیاوران

متراژ:1600 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1396

 

 

نام فروشگاه:دریانی

شهر: تهران

متراژ:400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپر مارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:سروش

شهر: شیراز

متراژ:1400 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1396

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: تهران-شیان

متراژ:2720متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپر مارکت

سال تاسیس:1395

 

 

نام فروشگاه:سرای ایرانی

شهر: قم

متراژ:1200متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: سوپرمارکت

سال تاسیس:1395

 

نام فروشگاه:رفاه

شهر: ساری

متراژ:3000 متر

تعداد طبقات: 1 طبقه

نوع فروشگاه: هایپرمارکت

سال تاسیس:1395