ابزار

ابزار
ابزار ها در هر زمینه ای اغلب از وزن به نسبت بالایی برخوردار هستند. لذا انتخاب صحیح قفسه ی مناسب برای هر نوع از آنها بسیار مهم است که در این زمینه نیز قفسه ی مناسب هر نوع جنس با توانایی بسیار بالا جهت تحمل بار ارائه می گردد.